Ajalugu Podcastid

Marylandi tolerantsiseadus [1649] - ajalugu

Marylandi tolerantsiseadus [1649] - ajalugu

[Seaduse esimene osa näeb ette karistuse jumalateotuse ja hingamispäeva murdmise eest ning selliste isikute eest, kes nimetavad provintsis kedagi "hereetikuks, skismaatikaks, ebajumalateenijaks, puritaaniks, sõltumatuks presidendiks, popiks, jesuiidiks, jesuiitide papist, luterlikuks , Kalvenist, anabaptist, pruunist, antinoomlane, barrowist, ümarpea, separatist või mis tahes muu nimi või terme religioossete küsimustega seoses etteheitvalt. "]

Ja arvestades, et südametunnistuse rikkumine usundi küsimustes on sageli langenud, kuid ohtlikuks tagajärjeks nendes ühiskondlikes olukordades, kus seda on praktiseeritud, ning selle provintsi vaiksema ja rahumeelsema valitsemise nimel ning seda parem, et säilitada vastastikune armastus ja sõprus selle elanike seas. Olgu seepärast. jõustunud (välja arvatud juhul, kui käesolevas seaduses on enne selle väljakuulutamist ja väljakuulutamist ette nähtud), et edaspidi ei saa keegi ega ükski isik selles provintsis või saartel, sadamates, sadamates, kreekides või sellega seotud sadamates kuulutada Jeesust Kristust uskuvat murettekitavad, alandatud või allahinnatud ootused tema usu pärast või selle suhtes ega selle vaba kasutamise korral selles provintsis või sellega seotud saartel ega mis tahes viisil, mis on sunnitud usutunnistusele või usu teostamisele tema nõusoleku vastu, soe kuna nad ei ole Issanda omandile truudusetud ega ahista ega vandenõu selles provintsis asutatud kodanikuvalitsuse või tema või tema pärijate all asutatud mesilaste vastu. Ja et kõik ja kõik isikud ja isikud, kes eeldavad, et need seadused ja nende tegelikud kavatsused ja tähendus on otseselt või kaudselt isiklikult või kinnisvaraga vastuolus, tahtlikult valesti häirima või ahistama kedagi meie provintsis, kes tunnistab uskuvat Jeesusesse Kristusesse või mis puudutab tema usku või selle vaba teostamist meie provintsis, välja arvatud käesolevas seaduses sätestatud, et selline isik või isikud, kes on kuritegusid toime pannud, peavad olema kohustatud tasuma kahju tekitanud või ahistatud poolele ja iga sellise õigusrikkumine kaotab ka 20 naelsterlingit rahas või selle väärtuses. ., Või kui ülalnimetatud kuriteopartner keeldub või ei suuda maksta ülekohtu poolele hüvitist või rahuldab sellist kahju või konfiskeerimist, karistatakse seda kurjategijat rängalt avaliku piitsutamise ja vangistusega Issanda omandiõiguse kohaselt või tema Leiuetenant või selle provintsi kuberner selle tüümi tõttu ilma baile ja maineprise'ita ....


Marylandi tolerantsiseadus (1649 pKr)

“Selliselt, nagu hästi juhitud ja kristliku ühise rikkuse küsimustes, mis puudutavad religiooni ja Jumala au, tuleks kõigepealt tõsiselt kaaluda ja püüda mesilased lahendada. Olgu see siis, …, toime pandud …. See inimene või isik, kes selles Providence'is asub, ei hakka edaspidi Jumalat teotama, või keelab meie Päästja Jeesuse Kristuse Jumala Pojaks või salgab Püha Kolmainsuse Isa, Poeg ja Püha Vaim või ükskõik millise nimetatud kolme kolmainsuse või jumala ühtsuse isiku jumalikkus - karistatakse surma ja kõigi tema maade konfiskeerimise või konfiskeerimisega.#8230 **

…Ja kuna südametunnistuse jõustamine usundi küsimustes on sageli kukkunud ohtlikuks tagajärjeks nendes ühisriikides, kus seda on praktiseeritud, ja selle provintsi vaiksema ja rahumeelsema valitsuse jaoks ning seda parem, et säilitada vastastikune armastus ja sõprust selle elanike vahel.

Olgu seepärast seaduslik (välja arvatud juhul, kui käesolevas seaduses on enne selle väljakuulutamist ja väljakuulutamist välja toodud), et ükski inimene või isikud selles provintsis või saartel, sadamates, sadamates, ojades ega nendega seotud sadamates ei tunnista Jeesust Kristust uskuvat, edaspidi on mis tahes viisil murettekitav, alandatud või allahinnatud oma usu pärast või selle suhtes ega selle vaba kasutamisega selles provintsis või sellega seotud saartel ega mingil moel sunnitud uskuma või teostama ühtegi teist religiooni tema või tema vastu tema nõusolekut, et nad ei jääks Issanda omandile truudusetuks ega ahistaks või ei nõustuks selles provintsis tema või tema pärijate alluvuses asutatud või loodava tsiviilvalitsuse vastu.

Ja et kõik ja kõik isikud ja isikud, kes eeldavad, et vastupidiselt käesolevale seadusele ja selle tegelikule kavatsusele ja tähendusele otseselt või kaudselt kas isiklikult või kinnisvaraga tahtlikult valesti häirivad probleeme või ahistavad kõiki inimesi selles provintsis, välja arvatud käesolevas seaduses sätestatud Tegutsege, et selline isik või nii rikkuja on kohustatud maksma kolmekordset kahju nii ülekohut tekitanud või ahistatud poolele ning iga sellise süüteo eest kaotatakse ka 20 naelsterlingit rahas või selle väärtuses. keeldub või ei suuda maksta poolele, kellele on tehtud ülekohut, või nõuda sellist trahvi või konfiskeerimist, karistatakse sellist õigusrikkujat rangelt avaliku piitsutamise ja vangistusega Lord Proprietary või tema leitnandi või selle provintsi kuberneri meeleheaks. ilma kautsjoni või peaettevõtteta …. ”. [1] ***

Bibliograafia

[1] Commager, Henry Steele, toim. Ameerika ajaloo dokumendid. lk 31-32. Viies toim. New York, NY: Appleton-Century-Crofts, 1949.

** – “ [Jumalateotamise vastase teo] ja#8230 sätteid ei jõustatud kunagi. ” [1]

*** – Piiratud määral on teatud sõnade õigekirja uuendatud originaalist.


"The Maryland Toleration Act" - suurepärane esseenäide

Ajalooliselt võeti religiooni käsitlev seadus, üldtuntud kui Marylandi sallimisseadus, vastu 21. aprillil 1649. Selle seaduse päritolu ulatub aga aastasse 1634, mil rühm katoliiklasi tuli Marylandi, et teha koostööd rikaste maaomanikega. kes juhtis edukalt põllumajandust ja viis tõhusalt läbi käsitööd. Soov katoliiklaste ja kohalike elanike vahel süvendatult tõhusat meeskonnatööd siiski ei saavutanud, kuna katoliiklus kui religioon oli protestantismi kiire arengu tõttu pidevas ohus. Sellest tulenevalt allkirjastas Lord Baltimore 1649. aastal sallivuse seaduse eesmärgiga vähendada tõsiseid probleeme, mis puudutavad lahknevusi usulistes vaadetes. Veelgi enam, selle seaduse üks peamisi eesmärke oli kuulutada vabadust kõigile religioonidele, kes usuvad pühasse kolmainsusse, Jeesuse Kristuse, Neitsi Maarja, pühade apostlite ja evangelistide jumalikkusse. Vastupidi, inimesi, kes tunnistavad religioone, mis eitavad kas Kolmainsust või Neitsi Maarjat, karistatakse tõsiselt või arestitakse nende vara Issanda Baltimore ja tema tulevaste põlvkondade heaolu nimel. Lisaks peaksid kurjategijad maksma 5 naela naelsterlingit või saama piitsa või vangi, kui neil raha pole (Wiersema 1). On selgelt näha, et religioonid, nagu juudi religioon ja unitarism, olid oma teoloogiliste vaadete järgimisel suure riskiga. Peale selle peaks selle seaduse kohaselt isik, kes nimetab Marylandi kodanikku & ldquoheretic, puritan või popish preester & rdquo, maksma 10 naela trahvi või vabandama solvunud isiku ees, vastasel juhul saab kurjategija piitsutada või vangistada.

Kokkuvõttes aitas see hoolimata Marylandi tolerantsiseaduse rangetest reeglitest valitsusel oluliselt kaitsta vähemuste usurühmituste õigusi ja usulisi tõekspidamisi. Lisaks hinnatakse seda tegu USA ajaloo kõige olulisemaks verstapostiks, kuna see seadus andis Marylandi kodanikele rohkem õigusi, võrreldes enamiku Briti kolooniatega. Marylandi tolerantsiseadus ei toonud aga usuvabadust täielikult kõigile usurühmadele.


Mille poolest erines Marylandi koloonia Jamestownist? Maryland loodi usuvabaduse nimel, oli varaline koloonia ja nende asukad olid põllumehed, kes olid valmis tööd tegema. Jamestown asutati kasumi nimel, oli aktsiaselts, seejärel kuninglik koloonia ja nende asukad olid seiklejad.

George Calvert, esimene parun Baltimore, taotles Charles I -lt kuninglikku hartat Marylandi provintsiks saamiseks. Pärast Calverti surma aprillis 1632 anti “Maryland Colony ” (ladina keeles Terra Mariae) harta 20. juunil 1632 tema pojale Cecilius Calvertile, 2. parunile Baltimore'ile.


1649. aasta Marylandi tolerantsiseadus (väljavõtted koloonia asutamisdokumentidest)

Kuna hästi juhitud ja kristliku ühise ilmaga seotud küsimustes, mis puudutavad religiooni ja Jumala au, tuleks esmalt võtta tõsiseid kaalutlusi ja püüda neid lahendada, olgu see siis korraldatud ja jõustatud…

See inimene või isikud selles provintsis… hakkavad edaspidi Jumalat, see tähendab needma, teotama või keelavad meie Päästja Jeesuse Kristuse, et ta oleks Jumala poeg, või eitab püha kolmainsust, isa poega ja püha Vaimu või Jumala jumalat. kedagi nimetatud kolmest Kolmainsuse või Jumaluse Ühtsuse isikust või kasutama või lausuma etteheitvaid kõnesid, sõnu või keelt, mis puudutab nimetatud Püha Kolmainsust, või kedagi nimetatud kolmest isikust, karistatakse surma ja konfiskeerimisega või kogu oma maa ja kauba arestimine Issandale ja tema pärijatele.

[W] kõik isikud või isikud peavad edaspidi õigusrikkumistest või muul viisil etteheitval viisil või viisil teatama, et nad kutsuvad või nimetavad isikuid või isikuid, kes elavad, elavad, kauplevad või kauplevad selles provintsis või sadamates, Sadamad, ojad või sadamad, mis kuuluvad samasse pärimisse, Scismatick, Idolator, puritaan, iseseisev, Prespiterian Popst perst, jesuiit, jesuiitide papist, luterlane, kalvenist, anabaptist, Brownist, Antinomian, Barrowist, Roundhead, separatist või mis tahes muu nimi või Terme kaotab etteheitvalt usu küsimuses iga sellise õigusrikkumise eest ja kaotab kümne šillingi naela

Ja arvestades, et südametunnistuse rikkumine religiooni küsimustes on sageli kukkunud ohtlikuks tagajärjeks nendes ühiskondlikes olukordades, kus seda on praktiseeritud,… Olgu seepärast ka Issanda omandiõiguse poolt selle assamblee nõuannete ja nõusoleku alusel. et mitte ükski inimene ega isikud selles provintsis või saartel, sadamates, sadamates, Creekeses või nendega seotud sadamates, mis kuulutavad end Jeesusesse Kristusesse uskuma, ei saa edaspidi murettekitavatest, alandatud või allahinnatud ootustest oma või tema suhtes religioon ega selle vaba kasutamine selles provintsis või sellega seotud saartel ega mingil viisil sunnitud uskuma ega teostama ühtegi teist religiooni tema nõusoleku vastaselt.


Privaatsuspoliitika

CICERO Systems on pühendunud teie teabe privaatsuse ja turvalisuse tagamisele. Me ei müü, levita ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui meil pole teie luba või kui seda nõuab seadus. Võime kasutada teie isikuandmeid teile reklaamteabe saatmiseks, mis võib meie arvates teile huvi pakkuda. Võite sellisest suhtlusest igal ajal loobuda, kirjutades meile või kirjutades meile aadressil [email protected] või selle veebisaidi profiililehe kaudu.

Mida me kogume

Teie konto loomiseks ja teie tellimuste haldamiseks võime koguda teilt järgmist teavet.

 • Nimi ja tiitel
 • E-posti aadress
 • postiaadress
 • Telefoninumbrid)
 • Meie saitidega seotud eelistused

Kuidas me küpsiseid kasutame

Üldiselt aitavad küpsised meil pakkuda teile paremat veebisaiti, võimaldades meil kohandada oma saiti vastavalt teie individuaalsetele vajadustele. Küpsis on väike fail, mis küsib luba teie arvuti kõvakettale paigutamiseks. Küpsis ei anna meile mingil viisil juurdepääsu teie arvutile ega sellele salvestatud teabele.


 • Carl Friedrich Gauss.
 • Charles Sanders Peirce.
 • Dmitri Mendelejev.
 • Hermann Weyl.
 • Humphry Davy.
 • James Watt.
 • Jules Verne.
 • Ludwig Boltzmann.

Deismi õitsemine, 1696–1801 Herberti epistemoloogia, põhines “ ühiste arusaamade ” ideel, tegelikult kaasasündinud ideedel. Locke'i kuulus rünnak essees kaasasündinud ideede vastu hävitas selle aluse tõhusalt. Pärast Locke'i ei suutnud deistid enam apelleerida kaasasündinud ideedele, nagu Herbert oli seda teinud.


1649: Marylandi tolerantsiseadus

Täielik ja originaalkirjaga tekst, võetud Browne'ilt, Marylandi arhiiv: kd. mina, 244–47.

See dokument, mis võeti vastu Lord Baltimore'i juhiste kohaselt, kaitses Marylandi süüdistuse eest protestantide suhtes. Kui pärast 1654. aastat mõnda aega kolooniat juhtisid protestandid, ei olnud katoliiklased oma usus kaitstud, kuid see dokument taastati Lord Baltimore'i omanikuks saamisega. Marylandi sallivuse seadus kujutab endast XVII sajandi usuvabaduse kõige laiemat määratlust ja oli oluline samm tõelise usuvabaduse suunas. Kõlab meie kõrvadele kummaliselt, et sellist karmilt sõnastatud dokumenti tuleks nimetada sallivuseks, kuid kaitstud sallivuse laius nõudis ka seda, et religioossete inimeste tundlikkus ei solvuks sõltumata konfessioonist. Lisaks nimede hüüdmise keelule leidub teo liha teksti lõpus - kedagi ei karistata ega kahjustata tema usuliste veendumuste tõttu. Igal juhul karme jumalateotussätteid ei jõustatud kunagi.

Assamblee aktid ja korraldused võeti vastu ja kehtestati nimetatud assamblee üldistungjärgul, mis toimus aprilli Anno Domini 1649. aasta ühel ja kahekümnendal päeval St Mariesis, järgmiselt:

Tegu, mis puudutab religiooni

niivõrd kui hästi juhitud ja Xpian1 Common Weathi2 küsimustes, mis puudutavad religiooni ja Jumala au, tuleks esmalt võtta tõsiseid kaalutlusi ja püüda lahendada mesilasi. Olgu see siis selle provintsi õige aadli Ceciliuse lordparun, selle provintsi absoluutne isand ja omand, selle üldkogu nõuannete ja nõusoleku alusel. See, mis iganes selles provintsis ja sellele kuuluvate saarte pson või psonid on, teotab edaspidi Jumalat, see tähendab neab teda või keelab meie Päästjalt Jeesuselt, et ta oleks Jumala poeg, või eitaks püha kolmainsuse isa isa ja püha Vaimu, või mis tahes nimetatud Kolme kolmainsuse või selle jumalateenistuse jumaluse jumalust või kasutab või lausub etteheitvaid kõnesid, sõnu või keelt, mis puudutab mainitud Püha Kolmainsust, või mõnda neist kolmest peonist, karistatakse surm ja kõigi tema maade ja varade konfiskeerimine või konfiskeerimine Issanda omandile ja tema pärijatele, ja see on ka ametiasutuse poolt kehtestatud ning eespool nimetatud nõuannete ja nõusolekutega. Kõik psonid või psonid kasutavad edaspidi või ütlevad etteheitvaid sõnu või kõnesid meie Õnnistegija Neitsi Maarja, meie Päästja Ema või pühade apostlite või evangelistide või nende kõigi kohta, sellisel juhul esimese kuriteo eest, mis jääb nimetatud Issandale, ja tema pärijad selle provintsi isandad ja omanikud on viie naelsterlingi summa või selle väärtus, mida tuleb maksta iga sellise pson -soe solvava kauba ja jututoa eest, kuid juhul, kui selline kurjategija või rikkuja ei saa selliseid kaupu ja jutuvõtjaid omada piisab sellise konfiskeerimise rahuldamiseks või et sama mesilane ei rahuldanud muidu kiiresti seda, et siis kurjategija või kurjategijad avalikult piitsutatakse ja mesilased vangistatakse, kui Issand Proprietary või Leivet3 või selle provintsi kuberner esialgu rõõmustab. Ja et iga selline kurjategija või kurjategija kaotab iga teise süüteo eest kümne naela naela või selle väärtuse eespool nimetatud mesilastele, või juhul, kui sellised kurjategijad või kurjategijad ei pea selles provintsis sel eesmärgil piisavalt kaupa ja vestlusi. avalikult ja karmilt piitsutama ja vangistama, nagu varem. Ja et kõik enne või kolmandat korda siin mainitud isikud kaotavad kolmanda süüteo eest kõik oma maad ja kaubad ning mesilased igaveseks pagendatuks ja sellest provintsist välja. Ja olgu see ka edaspidi, sama asutuse poolt kinnitatud, nõustage ja nõustuge, et mis tahes pson või psons peab edaspidi vpponi mis tahes olukorras või muul viisil etteheitval viisil või viisil kuulutama või nimetama mis tahes psoni või psone, mis elavad selles provintsis elava inimkaubandusega kauplemas. või mis tahes sadamates, sadamates, ojades või sadamates, mis kuuluvad samasse pärandisse, Scismaticki, ebajumalateenistuse, puritaanliku, sõltumatu, presidendi poppi persti, jesuiidi, jesuiitide papisti, luterlase, kalvenisti, anabaptisti, pruunisti, antinoomia, barrowisti, ümarpeaga, Sepatist või mis tahes muu religioosse küsimusega seotud etteheitev nimetus või nimetus kaotab iga sellise süüteo eest ja kaotab osa kümme šillingit või selle väärtuse mesilastele, kes nõutakse iga sellise õigusrikkuja ja kurjategija kauba ja jututoa eest, pool sellest kaotatakse ja makstakse isikule ja isikutele, kelle kohta selliseid etteheitvaid sõnu räägitakse või räägitakse või räägitakse, ja teine ​​pool selle provintsi isandale ja tema pärijatele, selle provintsi isandatele ja omanditele, kuid kui sellistel psonidel või psonidel, kes igal ajal selliseid etteheitvaid sõnu või keelt näevad või räägivad, ei ole selles provintsis piisavalt kaupu ega jutuvestmisi et mesilane võetaks eespool nimetatud karistuse täitmiseks või et sama mesilane ei oleks muidu kiiresti täidetud, et siis rikutakse solvavaid psone või psoneid avalikult ja nad kannavad vanglakaristust ilma baile või maineprise kuni hee shee või nad rahuldavad vastavalt solvunud poole või kurvastab sellise etteheitva keele pärast, paludes temalt vastavalt oma õigusrikkumise eest avalikult andeks anda Towne'i kohtuniku või politseiametniku või ohvitseride ees või kohas, kus selline süütegu antakse. Ja olgu see siis ka ametiasutuse poolt kinnitatud ja eelnimetatud nõusolek, et kõik selle provintsi isikud ja isikud, kes edaspidi igal ajal pärast seda propageerivad hingamispäeva või isandate päeva, mida nimetatakse pühapäevaks sagedase vandumise, purjuspäi või mis tahes tsiviil- või korrarikkumise tõttu või töötades sel päeval, kui absoluutne vajadus seda ei nõua, kaotab ta iga sellise esimese süüteo eest 2 sekundit. 6d 4 naelsterlingit või selle väärtust ning teise süüteo puhul 5 -naelsterlingit või selle väärtust ning kolmanda süüteo ja soe eest iga kord, kui solvatakse samal viisil pärast 10 -naelist naelsterlingit või selle väärtust. Ja kui sellistel kurjategijatel ja kurjategijatel ei ole selles provintsis piisavalt kaupu ega vallasasju, et täita ühtegi nimetatud karistust, mis on vastavalt kehtestatud hingamispäeva või isandate päeva kuulutamise pühaks, nagu eespool mainitud, et igal sellisel juhul peab partei soe õigusrikkumine selle süüteo esimene ja teine ​​kuritegu vangistatakse kuni hee või shee -ni avalikult avalikul kohtuistungil Chiefe'i kohtuniku või kohtuniku ees või Towne'i maakonnas või ringkonnas, kus selline süütegu toime pannakse, tunnistama skandaali ja süütegu, mille ta selles suhtes on toime pannud Jumal ja hea ja kodanikuvalitsus selles provintsis ning kolmanda süüteo eest ja iga kord pärast seda antakse ka avalikult piitsa. Ja arvestades, et südametunnistuse rikkumine religiooni küsimustes on sageli kukkunud ohtlikuks tagajärjeks nendes ühiskondlikes olukordades, kus seda on praktiseeritud, ning selle provintsi vaiksema ja rahumeelsema valitsuse jaoks ning seda parem, et säilitada ühine armastus ja sõprus selle elanike seas. Olgu seepärast ka Lo poolt: selle assamblee nõuannete ja nõusolekuga omandiõigus (välja arvatud juhul, kui käesolev seadus on enne deklareerimist ja väljakuulutamist) ei ole selles provintsis või saartel, sadamates Sadamad, Creekes või nendega seotud sadamad, mis kuulutavad end Jeesusesse Kristusesse uskuma, on edaspidi mesilased murettekitavad, alandatud või allahinnatud ootused oma usu pärast või selle suhtes, mitte selle vabakäigul selles provintsis või selle saartel ega mis tahes viisil, mis on sunnitud uskuma või kasutama mõnda muud religiooni tema nõusoleku vastu, nii et need ei ole Issanda omandi suhtes truudusetud ega kuritarvita ega vandenõu selles provintsis asutatud kodanikuvalitsuse vastu. teda või tema pärijaid. Ja kõik & amp iga pson ja psons, mis eeldatakse, et see on vastuolus käesoleva seadusega ning selle tegelik kavatsus ja tähendus otseselt või kaudselt isiklikult või kinnisvaraga tahtlikult valesti häirima või ahistama kedagi selles provintsis, kes tunnistab uskuvat Jeesusesse Kristusesse või seoses tema usundiga või selle vaba tegutsemisega selles provintsis, välja arvatud käesolevas seaduses sätestatust, et sellised psonid või psonid on solvavad, peavad olema kohustatud tasuma kahju tekitanud või ahistatavale poolele ja iga sellise eest õigusrikkumine kaotab ka 20 -naelsterlingi rahas või selle väärtuses, poole sellest Lo: Proprietary ja tema pärijad selle provintsi isandad ja propagendid ning teise poole partei vse -le, kellele tehti eespool mainitud ülekohut või ülekohut. , Või kui ülalnimetatud õigusrikkumises süüdistav isik keeldub või ei saa lubada pooltele ülekohut hüvitada või selliseid nõudeid või konfiskeerimist rahuldada, siis tuleb sellist kurjategijat rängalt karistada. karistatud avaliku piitsutamise ja vangistamisega Issanda varanduse või tema provintsi kuberneri või kuberneri meeleheaks selle eest, et tüüm on ilma baile või maineprise'ita ja bee it it alsoee Kinnitatud eespool nimetatud volituste ja nõusoleku tõttu Aeg -ajalt ametnikud, kes on määratud selleks otstarbeks ja volitatud selleks, Towne'i krahvkonnas või piirkonnas, kus iga selle kuriteo toimepanemisega seonduv kuritegu toimub igal ajal mesilaspettuse toimepanemisel, ning selle eest määratakse võltsimine või karistus. aeg -ajalt tõkestada ja arestida iga sellise pson -soe kauba ja pärandvara, mis rikub eespool nimetatud selle seaduse vastu või selle osa, ja müüa sama või selle osa, et täielikult rahuldada eespool nimetatud konfiskeerimine, trahv või trahv, Taastatakse see kaup, mis rikub nimetatud kaupade või pärandvara jääke või ülejääki, pärast ülalnimetatud rahuldavat soe

Vabad mehed andsid nõusoleku. Tho: Hatton

Sündis kuberner Wllm Stone

Artiklid, seadused ja korraldused, jumalik, poliitiline ja võitlus Virginia koloonia jaoks

Tekst on võetud H. H. Flahertyst, toim. Jumalikud, moraalsed ja võitlusseadused Koostas William Strachey (Charlottesville: The University Press of Virginia, 1969), 9. – 25. Flaherty säilitab algse õigekirja ja kirjavahemärgid, välja arvatud transpositsioon i ja j, ja u ja v, vastavalt kaasaegsele kasutusele. Tavaline tava on reprodutseerida ainult Strachey versiooni lehekülgi 9–25, nagu siin tehakse, kuid kogu dokument on 101 lehekülge pikk. Dokumendi saldo sisaldab üksikasjalikku arutelu koloonia sõjaseaduste üle ja marssalilt igale ametijärgule antud konkreetseid juhiseid, mis puudutavad ülesandeid ja kandmist. Flaherty köide sisaldab arutelu selle dokumendi ümbritseva ajaloolise konteksti ja kogu teksti üle.

Oma esialgse harta alusel juhtis Virginiat tülikas topeltnõukogu. Kolmeteistkümneliikmeline kuninglik nõukogu Londonis määras Virginias 13-liikmelise nõukogu oma tahte täitmiseks. Süsteem ei töötanud ja Virginia kuberner pidi korra säilitamiseks saama virtuaalseks diktaatoriks. Järgmine dokument väljastati sõjaseisukorra alusel, kuid peegeldab endiselt väärtusi, mida kolonistid üldiselt aktsepteerisid. See on samaväärne õiguskoodeksiga ja seda võib viljakalt võrrelda teiste selle kogumiku õigusnormidega, näiteks dokumentidega 2, 20, 22, 26, 30, 39 ja 52. Usul on selles Virginia dokumendis oluline roll, nagu mujal koodeksites, ja moraalne sisu näeb välja sarnane New Englandi koodidega. Virginia ei olnud aga puritaanide koloonia, vaid Inglismaa kiriku riik - anglikaansus oli pikka aega koloonia väljakujunenud kirik. Sarnasus puritaanidega võis tuleneda „madalate kirikute” liikmete ülekaalust, kes, jäädes kindlalt koldesse, jagas paljusid puritaanlikke kalduvusi pompi, kujude ja muude varjatud popperi jälgede vastu. Selle madala kiriku mõju ulatus selgus, kui 1690. aastatel tegi kuningas ettepaneku saata Virginiasse anglikaani piiskop ja iga koloonia pastor allkirjastas kirja, milles palus piiskoppi mitte saata. Hoolimata sihikindlast katsest taastada Inglismaa maaelu Ameerikas, ei hõlmanud Virginia ühiskond Inglise aristokraatia liikmeid ja selle religioossed kalduvused olid koduste inglastega võrreldes samamoodi ebahierarhilised. Sellegipoolest ei olnud tegemist New Englandi puritanismiga, mida väljendab pigem tolleaegsele Inglise tavaõigusele omane suur osa kuritegudest, mitte näiteks kapitalikuritegude piiratud loetelu, mis on loetletud näiteks Massachusettsi vabaduste kogumis [22]. Paljude seaduste eesmärk on säilitada koloonias äärmiselt piiratud kaubad, mis peegeldab meeleheitlikku olukorda koloniseerimise algusaastatel.

Artiklid, seadused ja käsud, Jumalik, Politique ja Martiall Virginea koloonia jaoks: esmakordselt asutas leitnant Generall, Sir Thomas Gates Knight, 24. mai 1610. näitena ja heaks kiitnud õige austatud Sir Thomas West Knight, Lord Lawair , Lord Governor ja Captaine Generall 12. juunil 1610. Jällegi on eeskujuks ja laienduseks Sir Thomas Dale Knight, Marshall ja asehaldur 22. juunil 1611.

Arvestades seda, et tema Majesteedil nagu iseendal on kõige innukamal vürstil oma omandis reaalne religioon ja austus Jumala vastu, ning ta on lootnud oma kindralitele ja kuberneridele kõikvõimalike jõududega, et nende ootused oleksid nagu tema eesmärgid Jumala auks.

Ja kuna mingisugust head teenust ei saa osutada ega sõda hästi juhtida, kui sõjaväelist distsipliini ei järgita ja militaarset distsipliini ei saa pidada, kui reeglid või nende osad ei ole kindlalt seatud ja üldiselt teada, olen ( Sir Thomas Gates Knight, leitnant Generalli nõuannete ja nõuannete kohaselt pidas kinni jumalikust seadusest ja käskis poliitika, ja tema isanda martiall (sama näitena) selliste teiste lisamine, kuna olen leidnud, et praegune vajadus Colonie osariik nõuda, või infancie, ja selle keha nõrgad kohad, mis on veel võimelised seedima, ja avaldab need nüüd kõikidele Colonie isikutele, et nad saaksid ka seadusi ise tundma õppida. karistus ja karistus, mis nende rikkuritele osaliselt rakendatakse.

1 Esiteks, kuna me võlgneme oma kõrgeima ja kõrgeima kohustuse, oma suurima ja kogu oma väite tema ees, kellelt pärineb kogu võim ja volitus ning mis pärineb esimesest ja ühest otsast ning olles eriti sooldiers, toetavad seda püha asja , me peame üksi ootama oma edu temalt, kes on ainult kõigi heade katsete õnnistaja, kuningate kuningas, kaasvõitlejate osavõtja ja vägede isand. nii looduse kui ka väepealike või linnaosade, linnakodanike, kindluste või linnuste eest, et hoolitseda selle eest, et Kõigeväeline Jumal oleks nõuetekohaselt ja igapäevaselt teenindatud, ja et nad kutsuksid oma rahvast üles kuulama jutlusi, nagu ka nemad sagedased hommikused ja õhtused palvetajad oma eeskujuliku ja igapäevase eluga ning siinsed kohustused, julgustades teisi sellega tegelema, ja et selliseid, kes sageli ja tahtlikult eemale jäävad, karistataks sel juhul vastavalt Martialli seadusele ided.

2 et keegi ei räägiks salakavalalt või pahatahtlikult püha ja õnnistatud kolmainsuse või ühegi kolme isiku vastu, see tähendab Jumala Isa, Jumala Poja ja Jumala Püha Vaimu ega Jumala teadmiste vastu. Kristlik usk, surmasurma korral.

3 Et keegi ei teeks Jumala püha nime surmanuhtluse peale ega kasutaks ebaseaduslikke kaerasid, võttes Jumala nime vaine, needuse või keeluga, 1 kui esimene nii toimepandud süüteo eest saab raske karistuse ja teine lase bodkin2 keelest läbi suruda ja kui ta jätkab jumalate püha nime teotamist, siis kolmandat korda nii solvavalt, viiakse ta martiallkohtu ette ja seal mõistetakse tema süüteo eest surma.

4 Keegi ei tohi oma Majesteedi Isiku vastu kasutada petturlikke sõnu ega surmavalu korral kuninglikku autoriteeti.

5 Keegi ei tohi öelda ühtegi sõna ega teha ühtegi toimingut, mis võib surmavalu korral Jumala püha sõna naeruvääristada või põlata3: samuti ei tohi keegi vääritult alandada end ühegi jutlustaja ega ministri suhtes, kuid üldiselt pidage neid kogu lugupidamise ja kohusetundliku avaldusega, 4 vastasel korral karistatakse kurjategijat avalikult kolm korda ja palutakse publiku moodi andestust koguduse koguduses kolm Saboth Daies'i.

6 Iga mees ja naine nõuetekohaselt kaks korda päevas kellukese esimese käega löömise ajal peavad töötavad daiesid parandama Kirikut, et kuulda jumalikku teenistust, kui nad kaotavad päevaraha esimese tegematajätmise eest, teise piitsutamise eest. ja kolmandat mõisteti gallide poolt kuue Moneti eest. Samamoodi ei julge ükski mees ega naine sabatti rikkuda ega rikkuda välismaal või kodus mängimise, publiku või eraeluga, vaid pühitsege ja järgige seda nii iseendas kui ka oma perekonnas, valmistades end ette kodus palvega. need võivad olla paremini avalikkusele ette nähtud vastavalt Jumala käskudele ja meie kiriku korraldustele, sest ka iga mees ja naine parandavad hommikul jumalateenistust ja jutlused jutlustasid Saboti päeval ja pärastlõunal jumalateenistusele ja katehhiseerimine, kui surm oli esimene viga, et nad oma teenistuse kaotasid, ja hüvitis kogu järgneva nädala jooksul, teine ​​kaotas nimetatud toetuse, samuti sai piitsutamise ja kolmas sai surma .

7 Kõik meie koloonia või kolooniate jutlustajad või ministrid peavad pärast jumalateenistust kindlustel, kus nad elavad, jutlustama nõuetekohaselt igal hingamispäeval ette öösel ja pärastlõunal Katehheisi ning kord nädalas jumalateenistust kaks korda every day, and preach every Wednesday, likewise every Minister where he is resident, within the same Fort, or Fortresse, Townes or Towne, shall chuse unto him, foure of the most religious and better disposed as well to informe of the abuses and neglects of the people in their duties, and service to God, as also to the due reparation, and keeping of the Church handsome, and fitted with all reverent observances thereunto belonging: likewise every Minister shall keepe a faithful and true Record, or Church Booke of all Christnings, Marriages, and deaths of such our people, as shall happen within their Fort, or Fortresses, Townes or Towne at any time, upon the burthen of a neglectfull conscience, and upon paine of losing their Entertainmen t.5

8 He that upon pretended malice, shall murther or take away the life of any man, shall bee punished with death.

9 No man shal commit the horrible, and detestable sins of Sodomie upon pain of death and he or she that can be lawfully convict of Adultery shall be punished with death. No man shall ravish or force any woman, maid or Indian, or other, upon pain of death, and know that he or shee, that shall commit fornication, and evident proofe made thereof, for their first fault shall be whipt, for the second they shall be whipt, and for their third they shall be whipt three times a weeke for one month, and aske publique forgivenesse in the Assembly of the Congregation.

10 No man shall bee found guilty of Sacriledge, which is a Trespasse as well committed in violating the abusing any sacred ministry, duty or office of the Church, irreverently, or prophanely, as by beeing a Church robber, to filch, steale or carry away anything out of the Church appertaining thereunto, or unto any holy, and consecrated place, to the divine Service of God, which no man should doe upon paine of death: likewise he that shall rob the store of any commodities therein, of what quality soever, whether provisions of victuals, or of arms, Trucking stuffe,6 Apparrell, Linnen, or Wollen, Hose or Shooes, Hats or Caps, Instruments or Tooles of Steele, Iron, etc. or shall rob from his fellow souldier, or neighbor, any thing that is his, victuals, apparell, household stuffe, toole, or what necessary else soever, by water or land, out of boate, house, or knapsack, shall bee punished with death.

11 Hee that shall take an oath untruly, or beare false witnesse in any cause, or against any man whatsoever, shall be punished with death.

12 No manner of person whatsoever, shall dare to detract, slaunder, columniate, or utter unseemly, and unfitting speeches, either against his Majesties Honourable Councell for this Colony, resident in England, or against the Committees, Assistants unto the said Councell, or against the zealous indeavors, and intentions of the whole body of Adventurers for this pious and Christian Plantation, or against any publique book, or bookes, which by their mature advise, and grave wisdomes, shall be thought fit, to be set foorth and publisht, for the advancement of the good of this Colony, and the felicity thereof, upon paine for the first time so offending, to be whipt three severall times, and upon his knees to acknowledge his offence and to aske forgivenesse upon the Saboth day in the assembly of the congregation, and for the second time so offending to be condemned to the Galley for three yeares, and for the third time so offending to be punished with death.

13 No manner of person whatsoever, contrarie to the word of God (which tyes every particular and private man, for conscience sake to obedience, and duty of the Magistrate, and such as shall be placed in authoritie over them, shall detract, slaunder, calumniate, murmur, mutenie, resist, disobey, or neglect the commaundments, either of the Lord Governour, and Captaine Generalle, the Lieutenant Generall, the Martiall, the Councell, or any authorised Captaine, Commaunder or publike Officer, upon paine for the first time so offending to be whipt three severall times, and upon his knees to acknowledge his offence, with asking forgivenesse upon the Saboth day in the assembly of the congregation, and for the second time so offending to be condemned to the Gally for three yeares: and for the third time so offending to be punished with death.

14 No man shall give any disgraceful words, or commit any act to the disgrace of any person in this Colonie, or any part thereof, upon paine of being tied head and feete together, upon the guard everie night for the space of one moneth, besides to bee publikely disgraced himselfe, and be made incapable ever after to possesse any place, or execute any office in this imployment.

15 No man of what condition soever shall barter, trucke, or trade with the Indians, except he be thereunto appointed by lawful authority upon paine of death.

16 No man shall rifle or dispoile, by force or violence, take away any thing from any Indian coming to trade, or otherwise, upon paine of death.

17 No Cape Marchant,7 or Provant Master,8 or Munition Master, or Truck Master, or keeper of any store, shall at any time imbezell, sell, or give away any thing under his Charge to any Favorite, of his, more than unto any other, whome necessity shall require in that case to have extraordinary allowance of provisions, nor shall they give a false accompt unto the Lord Governour, and Captaine Generall, unto the Lieutenant Generall, unto the Marshall, or any deputed Governor, at any time having the commaund of the Colony, with intent to defraud the said Colony, upon paine of death.

18 No man shall imbezel or take away the goods of any man that dyeth, or is imployed from the town or Fort where he dwelleth in any other occasioned remote service, for the time, upon pain of whipping three severall times, and restitution of the said goods againe, and in danger of incurring the penalty of the tenth Article, if so it may come under the construction of theft. And if any man die and make a will, his goods shall be accordingly disposed if hee die intestate, his goods shall bee put into the store, and being valued by two sufficient praisors, his next of kinne (according to the common Lawes of England), shall from the Company, Committees, or adventurers, receive due satisfaction in moneys, according as they were praised, by which means the Colonie shall be better furnished and the goods more carefully preserved, for the right heire, and the right heire receive content for the same in England.

19 There shall be no Capttain, Master, Marriner, saylor, or any else of what quality or condition soever, belonging to any Ship or Ships, at this time remaining, or which shall hereafter arrive within this our River, bargaine, buy, truck, or trade with any one member in this Colony, man, woman, or child, for any toole or instrument of iron, steel, or what else, whether appertaining to Smith Carpenter, Joyner, Shipwright, or any manuall occupation, or handicraft man whatsoever, resident within our Colonie, nor shall they buy or bargaine, for any apparell, linnen, or wollen, householdstuffe, bedde, bedding, sheete towels, napkins, brasse, pewter, or such like, eyther for ready money, or provisions, nor shall they exchange their provisions, of what quality soever, whether Butter, Cheese, Bisket, meal, Oatmele, Aquavite,9 oyle, Bacon, any kind of Spice, or such like, for any such aforesaid instruments, or tooles, apparell, or householdstuffe, at any time, or so long as they shall here remain, from the date of these presents upon paine of losse of their wages in England, confiscation and forfeiture of such their monies and provisions, and upon peril beside of such corporall punishment as shall be inflicted upon them by verdict and censure of a martiall Court: Nor shall any officer, souldier, or Trades man, or any else of what sort soever, members of this Colony, dare to sell any such Toole, or instruments, necessary and usefull, for the businesse of the Colonie, or trucke, sell, exchange, or give away his apparell, or household stuffe of what sort soever, unto any such Seaman, either for mony, or any such foresaid provisions, upon paine of 3 times severall whipping, for the one offender, and the other upon perill of incurring censure, whether of disgrace, or addition of such punishment, as shall bee thought fit by a Court martiall.

20 Whereas sometimes heeretofore the covetous and wide affections of some greedy and ill disposed Seamen, Saylers, and Marriners, laying hold upon the advantage of the present necessity, under which the Colony sometimes suffered, have sold unto our people, provisions of Meale, Oatmeale, Bisket, Butter, Cheese etc., at unreasonable rates, and prises unconscionable: for avoiding the like to bee now put in practise, there shall no Captain, Master, Marriner, or Saylor, or what Officer else belonging to any ship, or shippes, now within our river, or heereafter which shall arrive, shall dare to bargaine, exchange, barter, truck, trade, or sell, upon paine of death, unto any one Landman10 member of this present Colony, any provisions of what kind soever, above the determined valuations, and prises, set downe and proclaimed, and sent therefore unto each of your severall ships, to bee fixed uppon your Maine mast, to the intent that want of due notice, and ignorance in this case, be no excuse, or plea, for any offender herein.

21 Sithence11 we are not to bee a little carefull, and our young Cattell, and Breeders may be cherished, that by the preservation, and incrase of them, the Colony heere may receive in due time assured and great benefite, and the adventurers at home may be eased of so great a burthen, by sending unto us yeerely supplies of this kinde, which now heere for a while, carefully attended, may turne their supplies unto us into provisions of other qualities, when of these wee shall be able to subsist our selves, and which wee may in short time, be powerful enough to doe, if we wil according to our owne knowledge of what is good for our selves, forbeare to work into our own wants, againe, by over hasty destroying, and devouring the stockes, and authors of so profitable succeeding a Commodity, as increase of Cattell, Kine, Hogges, Goates, Poultrie etc. must of necessity bee granted, in every common mans judgement, to render unto us: Now know thee therefore, these promises carefully considered, that it is our will and pleasure, that every one, of what quality or condition soever hee bee, in this present Colony, to take due notice of this our Edict, whereby wee do strictly charge and command, that no man shall dare to kill, or destroy any Bull, Cow, Calfe, Mare, Horse, Colt, Goate, Swine, Cocke, Henne, Chicken, Dogge, Turkie, or any tame Cattel, or Poultry, of what condition soever whether his owne, or appertaining to another man, without leave from the Generall, upon paine of death in the Principall, and in the accessary, burning in the Hand, and losse of his eares, and unto the concealer of the same four and twenty houres of whipping, with addition of further punishment, as shall be thought fitte by the censure, and verdict of a Martiall Court.

22 There shall no man or woman, Launderer or Launderesse, dare to wash any uncleane Linnen, drive bucks,12 or throw out the water or sudes of fowle cloathes, in the open streete, within the Pallizadoes,13 or within forty foote of the same, nor rench,14 and make cleane, any kettle, pot, or pan, or such like vessell within twenty foote of the olde well, or new pump nor shall any one aforesaid, within less than a quarter of one mile from the pallizadoes, dare to doe the necessities of nature, since by these unmanly, slothfull, and loathsome immodesties, the whole Fort may bee choaked, and poisoned with ill aires, and so corrupt (as in all reason cannot but much infect the same) and this shall they take notice of, and avoide, upon paine of whipping and further punishment, as shall be thought meete, by the censure of a martiall Court.

23 No man shall imbezell, lose, or willingly breake, or fraudulently make away, either Spade, Shovell, Hatchet, Axe, Mattocke,15 or other toole or instrument upon paine of whipping.

24 Any man that hath any edge toole, either of his owne, or which hath heeretofore beene belonging to the store, see that he bring it instantly to the storehouse, where he shall receive it againe by a particular note, both of the toole, and of his name taken, that such a toole unto him appertaineth, at whose hands, upon any necessary occasion, the said toole may be required, and this shall he do, upon paine of severe punishment.

25 Every man shall have an especiall and due care, to keepe his house sweete and cleane, as also so much of the streete, as lieth before his door, and especially he shall so provide, and set his bedstead whereon he lieth, that it may stand three foote at least from the ground, as will answere the contrarie at a martiall Court.

26 Every tradesman in their severall occupation, trade and function, shall duly and daily attend his worke upon his said trade or occupation, upon perill for his first fault, and negligence therein, to have his entertainment checkt for one moneth, for his second fault three moneth, for his third one yeare, and if he continue still unfaithfull and negligent therein, to be condemned to the Gally for three yeare.

27 All overseers of workemen, shall be carefull in seeing that performed, which is given them in charge, upon paine of such punishment as shall be inflicted upon him by a martiall Court.

28 No souldier or tradesman, but shall be readie, both in the morning, and in the afternoone, upon the beating of the Drum, to goe out unto his worke, nor shall hee return home, or from his worke, before the Drum beate againe, and the officer appointed for that business, bring him of, upon perill for the first fault to lie upon the Guard head and heeles together all night, for the second time so faulting to be whipt, and for the third time so offending to be condemned to the Gallies for a yeare.

29 No man or woman, (upon paine of death) shall runne away from the Colonie, to Powhathan, or any savage Weroance16 else whatsoever.

30 He that shall conspire any thing against the person of the Lord Governour, and Captaine Generall, against the Lieutenant Generall, or against the Marshall, or against any publike service commaunded by them, for the dignitie, and advancement of the good of the Colony, shall be punished with death: and he that shall have knowledge of any such pretended act of disloyalty or treason, and shall not reveale the same unto his Captaine, or unto the Governour of that fort or Towne wherein he is, within the space of one houre, shall for the concealing of the same after that time, be not onely held an accessary, but alike culpable as the principall traitor or conspirer, and for the same likewise he shall suffer death.

31 What man or woman soever, shall rob any garden, publike or private, being set to weed the same, or wilfully pluck up therein any roote, herbe, or flower, to spoile and wast or steale the same, or robbe any vineyard, or gather up the grapes, or steale any eares of the corne growing, whether in the ground belonging to the same fort or towne where he dwelleth, or in any other, shallbe punished with death.

32 Whosoever Seaman, or Landman or what qualitie, or in what place of commaund soever, shall be imployed upon any discovery, trade, or fishing voiage into any of the rivers within the precincts of our Colonie, shall for the safety of those men who are committed to his commaund, stand upon good and carefull guard, for the prevention of any treachery in the Indian, and if they touch upon any shore, they shal be no less circumspect, and warie, with good and carefull guard day and night, putting forth good Centinell, and observing the orders and discipline of watch and ward, and when they have finished the discovery, trade, or fishing, they shall make hast with all speed, with such Barke or Barkes, Pinisse, Gallie, Ship. etc. as they shall have the commaund of, for the same purpose, to James towne againe, not presuming to goe beyond their commission, or to carry any such Barke or Barkes, Gally, Pinnice, Ship. etc. for England or any other countrey in the actual possession of any Christian Prince, upon perill to be held an enemie to this plantation, and traitor thereunto, and accordingly to lie liable unto such censure of punishment (if they arrive in England) as shall be thought fit by the Right Honourable Lords, his Majesties Councell for this Colonie, and if it shall so happen, that he or they shall be prevented, and brought backe hither againe into the Colonie, their trecherous flight to be punished with death.

33 There is not one man nor woman in this Colonie now present, or hereafter to arrive, but shall give up an account of his and their faith, and religion, and repaire unto the Minister, that by his conference with them, hee may understand, and gather, whether heretofore they have beene sufficiently instructed, and catechised in the principles and grounds of Religion, whose weaknesse and ignorance herein, the Minister finding, and advising them in all love and charitie, to repaire often unto him, to receive therein a greater measure of knowledge, if they shal refuse so to repaire unto him, and he the Minister give notice thereof unto the Governour, or that chiefe officer of that towne or fort, wherein he or she, the parties so offending shall remaine, the Governour shall cause the offender for his first time of refusall to be whipt, for the second time to be whipt twice, and to acknowledge his fault upon the Saboth day, in the assembly of the congregation, and for the third time to be whipt every day until he heath made the same acknowledgement, and asked forgivenesse for the same, and shall repaire unto the Minister, to be further instructed as aforesaid: and upon the Saboth when the Minister shall catechise, and of him demaund any question concerning his faith and knowledge, he shall not refuse to make answere upon the same perill.

34 What man or woman soever, Laundrer or Laundresse appointed to wash the foule linnen of any one labourer or souldier, or any one else as it is their duties so to doe, performing little, or no other service for their allowance out of the store, and daily provisions, and supply of other necessaries unto the Colonie, and shall from the said labourer or souldier, or any one else of what qualitie whatsoever, either take any thing for washing, or withhold or steale from him any such linnen committed to her to wash, or change the same willingly and wittingly, with purpose to give him worse, old and torne linnen for his good, and proofe shall be made thereof, she shall be whipped for the same, and lie in prison till she make restitution of such linnen, withheld or changed.

35 No Captaine, Master, or Mariner, of what condition soever, shall depart or carry out of the river, any Ship, Barke, Barge, Gally, Pinnace etc. Roaders17 belonging to the Colonie, either now therein, or hither arriving, without leave and commission from the Generall or chiefe Commaunder of the Colonie upon paine of death.

36 No man or woman whatsoever, members of this Colonie, shall sell or give unto any Captine, Marriner, Master, or Sailer, etc. any commoditie of this countrey, of what quality soever, to be transported out of the Colonie, for his or their owne private uses, upon paine of death.

37 If any souldier indebted, shall refuse to pay his debts unto his creditor, his creditor shall informe his Captaine, if the Captaine cannot agree the same, the creditor shall informe the Marshals civill and principall officer, who shall preferre for the creditor a bill of complaint at the Marshals Court, where the creditor shal have Justice.

All such Bakers as are appointed to bake bread, or what else, either for the store to be given out in generall, or for any one in particular, shall not steale nor imbezell, loose, or defraud any man of his due and proper weight and measure, nor use any dishonest and deceiptfull tricke to make the bread weight heavier, or make it courser upon purpose to keepe backe any part or measure of the flower or meale committed unto him, nor aske, take, or detaine any one loafe more or lesse for his hire or paines for so baking, since whilest he who delivered unto him such meale or flower, being to attend the businesse of the Colonie, such baker or bakers are imposed upon no other service or duties, but onely so to bake for such as do worke, and this shall hee take notice of, upon paine for the first time offending herein of losing his eares, and for the second time to be condemned a yeare to the Gallies, and for the third time offending, to be condemned to the Gallies for three yeares.

All such cookes as are appointed to seeth,18 bake or dresse any manner of way, flesh, fish, or what else, of what kind soever, either for the generall company, or for any private man, shall not make lesse, or cut away any part or parcel of such flesh, fish, etc. Nor detaine or demaund any party or parcell, as allowance or hire for his so dressing the same, since as aforesaid of the baker, hee or they such Cooke or Cookes, exempted from other publike works abroad, are to attend such seething and dressing of such publike flesh, fish, or other provisions of what kind soever, as their service and duties expected from them by the Colony, and this shall they take notice of, upon paine for the first time offending herein, of losing his eares, and for the second time to be condemned a yeare to the Gallies: and for the third time offending to be condemned to the Gallies for three years.

All fishermen, dressers of Sturgeon or such like appointed to fish, or to cure the said Sturgeon for the use of the Colonie, shall give a just and true account of all such fish as they shall take by day or night, of what kinds soever, the same to bring unto the Governour: As also of all such kegges of Sturgeon or Caviare as they shall prepare and cure upon perill for the first time offending heerein, of loosing his eares, and for the second time to be condemned a yeare to the Gallies, and for the third time offending, to be condemned to the Gallies for three yeares. Every Minister or Preacher shall every Sabboth day before Catechising, read all these lawes and ordinances, publikely in the assembly of the congregation upon paine of his entertainment checkt for that weeke.

[ 1. ]Christian. An X followed by a subscript lk was a common symbol for Christ.

[ 2. ]In the original text there was a line over the letter e. In the shorthand practice of the day, a line over a letter meant that one or more letters to follow have been omitted.


AN ACT CONCERNING RELIGION (1649)

During the 1600s, the Stuart kings of England granted proprietorships of American lands to loyal supporters, thus forming close attachments with the aristocracy as well as directing the settlement of the American colonies. A proprietor was given title and control to a set parcel of land. King Charles I, for example, granted the lands of the upper Chesapeake to Lord Baltimore, George Calvert, who was a Catholic at a time when the official church of England was the Anglican Church. Anglicans and Puritans sometimes persecuted Catholics in England and America. Lord Baltimore hoped to make his proprietorship, which he named Maryland, a place where Catholics could worship unimpeded by opposition from Protestants. Even so, the colony attracted more Protestants than Catholics, which impelled Lord Baltimore into proposing an act for the toleration of all expressions of Christianity.

"An Act Concerning Religion," the Maryland Toleration Act, was passed by the Maryland Assembly in 1649. The Act imposed harsh penalties on any persons who denied Christianity or broke such Old Testament Commandments as worshipping other gods or taking the Lord's name in vain. The requirement to honor "the Blessed Virgin Mary" was an obvious Catholic sentiment. The Act set forth punishments for not honoring the Sabbath, and for abusive name calling for the sake of religion. At the same time, the Maryland Toleration Act called for freedom of conscience among all Christians, Protestants as well as Catholics. The Act was significant in countering the tendency in Europe, England, and other American colonies to proclaim one expression of Christianity the truth and all others error, deserving punishment.

RussellLawson,
Bacone College

Acts and Orders of Assembly assented vnto

Enacted and made at a Genall Sessions of the said Assembly held at St Maries on the one and twentieth day of Aprill Anno Dm 1649 as followeth viz.:

An Act concerning Religion

fforasmuch as in a well governed and Xpian Comon Weath matters concerning Religion and the honor of God ought in the first place to bee taken, into serious consideracon and endeavoured to bee settled. Be it therefore ordered and enacted by the Right Hoble Cecilius Lord Baron of Baltemore absolute Lord and Proprietary of this Province with the advise and consent of this Generall Assembly. That whatsoever pson or psons within this Province and the Islands thereunto belonging shall from henceforth blaspheme God, that is Curse him, or deny our Saviour Jesus Christ to bee the sonne of God, or shall deny the holy Trinity the ffather sonne and holy Ghost, or the Godhead of any of the said Three psons of the Trinity or the Vnity of the Godhead, or shall use or utter any reproachfull Speeches, words or language concerning the said Holy Trinity, or any of the said three psons thereof, shalbe punished with death and confiscaton or forfeiture of all his or her lands and goods to the Lord Proprietary and his heires, And bee it also Enacted by the Authority and with the advise and assent aforesaid. That whatsoever pson or psons shall from henceforth use or utter any reproachfull words or Speeches concerning the blessed Virgin Mary the Mother of our Saviour or the holy Apostles or Evangelists or any of them shall in such case for the first offence forfeit to the said Lord Proprietary and his heirs Lords and Proprietaries of this Province the sume of ffive pound Sterling or the value thereof to be Levyed on the goods and chattells of every such pson soe offending, but in case such Offender or Offenders, shall not then have goods and chattells sufficient for the satisfyeing of such forfeiture, or that the same bee not otherwise speedily satisfyed that then such Offender or Offenders shalbe publiquely whipt and bee ymprisoned during the pleasure of the Lord Proprietary or the Leivet or cheife Governor of this Province for the time being. And that every such Offender or Offenders for every second offence shall forfeit tenne pound sterling or the value thereof to bee levyed as aforesaid, or in case such offender or Offenders shall not then haue goods and chattells within this Province sufficient for that purpose then to be publiquely and severely whipt and imprisoned as before is expressed. And that every pson or psons before mentioned offending herein the third time, shall for such third Offence forfeit all his lands and Goods and bee for ever banished and expelled out of this Province. And be it also further Enacted by the same authority advise and assent that whatsoever pson or psons shall from henceforth vppon any occasion of Offence or otherwise in a reproachful manner or Way declare call or denominate any pson or psons whatsoever inhabiting residing traffiqueing trading or comerceing within this Province or within any the Ports, Harbors, Creeks or Havens to the same belonging an heritick, Scismatick, Idolator, puritan, Independent, Prespiterian popish prest, Jesuite, Jesuited papist, Lutheran, Calvenist, Anabaptist, Brownist, Antinomian, Barrowist, Roundhead, Sepatist, or any other name or terme in a reproachfull manner relating to matter of Religion shall for every such Offence forfeit and loose the some or tenne shillings sterling or the value thereof to bee levyed on the goods and chattells of every such Offender and Offenders, the one half thereof to be forfeited and paid unto the person and persons of whom such reproachfull words are or shalbe spoken or vttered, and the other half thereof to the Lord Proprietary and his heires Lords and Proprietaries of this Province, But if such pson or psons who shall at any time vtter or speake any such reproach-full words or Language shall not have Goods or Chattells sufficient and overt within this Province to bee taken to satisfie the penalty aforesaid or that the same bee not otherwise speedily satisfyed, that then the pson or persons soe offending shalbe publickly whipt, and shall suffer imprisonmt. without baile or maineprise vntill hee shee or they respectively shall satisfy the party soe offended or greived by such reproachfull Language by asking him or her respectively forgivenes publiquely for such his Offence before the Magistrate or cheife Officer or Officers of the Towne or place where such Offence shalbe given. And be it further likewise Enacted by the Authority and consent aforesaid That every person and persons within this Province that shall at any time hereafter pphane the Sabbath or Lords day called Sunday by frequent swearing, drunkennes or by any uncivill or disorderly recreacon, or by working on that day when absolute necessity doth not require it shall for every such first offence forfeit 2s.6d sterling or the value thereof, and for the second offence 5s sterling or the value thereof, and for the third offence and soe for every time he shall offend in like manner afterwards 10s sterling or the value thereof. And in case such offender and offenders shall not have sufficient goods or chattels within this Province to satisfy any of the said Penalties respectively hereby imposed for prophaning the Sabbath or Lords day called Sunday as aforesaid, That in Every such case the ptie soe offending shall for the first and second offence in that kinde be imprisoned till hee or shee shall publickly in open Court before the cheife Commander Judge or Magistrate, of that Country Towne or precinct where such offence shalbe committed acknowledg the Scandall and offence he hath in that respect given against God and the good and civill Governemt. of this Province And for the third offence and for every time after shall also bee publickly whipt. And where as the inforceing of the conscience in matters of Religion hath frequently fallen out to be of dangerous Consequence in those common wealthes where it hath been practised, And for the more quiett and peaceable governemt. of this Province, and the better to pserve mutuall Love and amity amongst the Inhabitants thereof. Be it Therefore also by the Lo: Proprietary with the advise and consent of this Assembly Ordeyned & enacted (except as in this psent Act is before Declared and sett forth) that noe person or psons whatsoever within this Province, or the Islands, Ports, Harbors, Creekes, or havens thereunto belonging professing to believe in Jesus Christ, shall from henceforth bee any waies troubled, Molested or discountenanced for or in respect of his or her religion nor in the free exercise thereof within this Province or the Islands thereunto belonging nor any way compelled to the beleife or exercise of any other Religion against his or her consent, soe as they be not unfaithfull to the Lord Proprietary, or molest or conspire against the civill Governemt, established or to bee established in this Province vnder him or his heires. And that all & every pson and psons that shall presume Contrary to this Act and the true intent and meaning thereof directly or indirectly either in person or estate willfully to wrong disturbe trouble or molest any person whatsoever within this Province professing to believe in Jesus Christ for or in respect of his or her religion or the free exercise thereof within this Province other than is provided for in this Act that such pson or psons soe offending, shalbe compelled to pay trebble damages to the party soe wronged or molested, and for every such offence shall also forfeit 20s sterling in money or the value thereof, half thereof for the vse of the Lo: Proprietary, and his heires Lords and Proprietaries of this Province, and the other half for the vse of the party soe wronged or molested as aforesaid, Or if the ptie soe offending as aforesaid shall refuse or bee vnable to recompense the party soe wronged, or to satisfy such ffyne or forfeiture, then such Offender shalbe severely punished by publick whipping &imprisonmt. during the pleasure of the Lord Proprietary, or his Leivetenat or cheife Governor of this Province for the tyme being without baile or maineprise. And bee it further alsoe Enacted by the authority and consent aforesaid That the Sheriff or other Officer or Officers from time to time to bee appointed & authorized for that purpose, of the County Towne or precinct where every particular offence in this psent Act conteyned shall happen at any time to bee comitted and wherevppon there is hereby a fforfeiture ffyne or penalty imposed shall from time to time distraine and seise the goods and estate of every such pson soe offending as aforesaid against this psent Act or any pt thereof, and sell the same or any part thereof for the full satisfaccon of such forfeiture, ffine, or penalty as aforesaid, Restoring vnto the ptie soe offending the Remainder or over-plus of the said goods or estate after such satisfaccon soe made as aforesaid.

The ffreemen haue assented. Tho: Hatton Enacted by the Governor Willm Stone

SOURCE: Browne, William H., ed. Proceedings and Acts of the General Assembly of Maryland, January 1637/8–September 1664. Baltimore: 1883.


Vaata videot: MD #45 Ley de Tolerancia y efectividad Cero (November 2021).